Dementiakoti

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Mefys Oy asiakas- ja potilastietorekisteristä
EU:n Tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä 12.1.2024

1. Rekisterinpitäjä

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Ikääntyneiden palvelujen palvelualuejohtaja

3. Rekisterin yhteyshenkilöt

Palvelualueiden hallintopäälliköt
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
PL 33
02033 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
p. 029 151 2000

4. Käsittelijän tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mefys Oy Ulla Pohjankyrö
[email protected]
p. 040 766 4213

5. Rekisterin nimi

Mefys Oy:n hoivakoti Vuokselan asiakas- ja potilastietorekisteri

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Hoivakoti Vuokselan asiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestäminen. Ympärivuorokautinen palveluasuminen; hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta. Asiakastietojen kirjaaminen.

7. Rekisterin pitämisen peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevina tietoina käsitellään terveystietoja 9 artiklan 2 kohdan h alakohdan perusteella, jonka mukaan tietojen käsittely on luvallista silloin, kun se on tarpeen sosiaalihuollossa.

8. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään asiakkaan perustietoja, sosiaalihuollon palvelujen järjestämiseen liittyviä tietoja.

 • Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, yhteystiedot)
 • Asiakkaan lähiomaisten/yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
 • Mahdollisen edunvalvoja yhteystiedot
 • Päivittäiseen hoitotyön kirjaamiseen tallennettavat tiedot
 • Asukkaan tutkimusta ja hoitoa koskevat tiedot (yhteenvedot, lausunnot)
 • Asiakkaan itse itsestään tuottamaa tietoa
 • Sopimuksia, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja koskevia tietoja

9. Säännönmukaiset tietolähteet

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot saadaan asiakkaalta, hänen omaiseltaan tai lailliselta edustajaltaan (edunvalvoja).

Tietoja saadaan myös muilta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajilta sekä hyvinvointialueelta.

Henkilötietoja luovutetaan lainsäädännön tai yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille lainsäädännön mukaisesti.

Mefys Oy:n hoivakoti Vuokselan asiakas- ja potilastietojärjestelmän tiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilökunta on tehnyt salassapitosopimuksen ja heitä koskee vaitiolovelvollisuus.

Asiakas tai hänen suostumuksellaan hänen edustajansa voi tehdä henkilötietojen tarkastuspyynnön Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Mefys Oy:n hoivakoti Vuoksela henkilötietojen käsittelijänä luovuttaa tietoja:

 • Asiakastietojärjestelmä Hilkka (Fastroi)
 • Hoidon tarpeen arviointi- ja seurantajärjestelmä (Raisoft Oy)

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen käsittelyn periaatteet sekä käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu kunkin työntekijöiden työssään tarvitsemiin tietoihin. Henkilökunta on tehnyt salassapitosopimuksen sekä heitä koskee vaitiolovelvollisuus.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU-tietosuoja-asetuksen mukaan:

 • Saada tietoa henkilötiedoista
 • Oikaistua epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
 • Täydennettyä puutteelliset henkilötiedot
 • Saada poistetuksi turhat henkilötiedot
 • Rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • Tietyissä tilanteissa siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen
 • Tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi